Regulamin kursów produkcji muzycznej online

Kursy produkcji muzycznej online
Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług edukacyjnych przez Pawix Music z siedzibą główną w Krakowie, przy ul. Helclów 13/3.

Każdy uczestnik kursu online organizowanego przez Pawix Music ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem kursów produkcji muzycznej online, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika kursu z przestrzegania zawartych w nim zasad. W przypadku uczestników do 18-go roku życia, obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych osób biorących udział w kursie.

Zawarcie umowy na udział w kursie online (zarówno w przypadku umowy na piśmie, jak i umowy ustnej) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

§1. Definicje
Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący integralną część umowy.
Organizator – Pawix Music z siedzibą w Krakowie, przy ul. Helclów 13/3, numer NIP: 676-210-80-35
Uczestnik – osoba, która ma prawo do udziału w indywidualnym lub grupowym kursie produkcji muzycznej online w wyniku wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną i akceptacji niniejszego Regulaminu.
Nabywca – Uczestnik lub Opiekun Uczestnika - osoba, która przez wysłanie zgłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu zawiera Umowę.
Zgłoszenie – informacja potwierdzająca akceptację regulaminu oraz podstawowych ustaleń związanych z zakresem tematycznym kursu, liczbą spotkań online, czasem trwania kursu i ceną.
Kurs - usługa świadczona przez Pawix Music drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy Zoom - obejmująca cykl zajęć edukacyjnych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w Zgłoszeniu.
Nabór – informacja o organizowaniu Kursu grupowego o danej tematyce, ilości spotkań i stopniu zaawansowania Uczstników, zamieszczana zwykle w aktualnościach na stronie internetowej Pawix Music.
Umowa - umowa sprzedaży Kursu online zawierana pomiędzy Nabywcą a Organizatorem za w momencie dokonywania płatności przez Nabywcę.
§2. Zawarcie Umowy i prawo odstąpienia
1. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, pomiędzy Pawix Music i Nabywcą.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wysłanie Zgłoszenia przez Nabywcę drogą mailową oraz potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu a także dokonanie płatności określonej w Zgłoszeniu.
3. W momencie zaksięgowania wpłaty Nabywcy na koncie bankowym Organizatora, Nabywca uzyskuje prawa przysługujące Uczestnikowi, o ile nie wskazał innej osoby jako Uczestnika kursu.
4. Przystąpienie do zawarcia Umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem Nabywcy o spełnieniu niezbędnych warunków technicznych przez Uczestnika kursu, określonych w informacjach na temat kursów online na stronie internetowej Pawix Music.
5. Przystąpienie do zawarcia Umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem Nabywcy iż ten jest świadomy, że Kurs objęty jest prawem autorskim i utrwalanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie Kursu w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim jest zabronione.
6. Nabywca oraz Organizator mają prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego spotkania Kursu. Nabywca otrzyma zwrot wpłaty do 7 dni od informacji o rozwiązaniu Umowy.
7. Jeśli w przypadku zmiany terminu Kursu grupowego Uczestnik nie zaakceptuje nowego, zaproponowanego harmonogramu i daty rozpoczęcia, ma on prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Pawix Music zwraca Uczestnikowi wpłatę w terminie do 7 dni od daty wypowiedzenia umowy.
§3. Terminy realizacji Umowy
1. Realizacja obowiązków wynikających z Umowy przez Organizatora jest ograniczona w czasie. W przypadku kursów grupowych czas trwania kursu określony jest każdorazowo podczas organizacji naboru. W przypadku kurów indywidualnych czas trwania kursu obejmuje okres kompletnego zrealizowania liczby spotkań ustalonej w Zgłoszeniu.
2. W przypadku Kursu indywidualnego Uczestnik może przedłużyć Umowę poprzez dokonanie opłaty za dodatkowy pakiet spotkań online.
3. Data rozpoczęcia Kursu indywidualnego ustalana jest wg preferencji Uczestnika i dostosowywana do wolnych terminów oferowanych przez Pawix Music.
4. Data rozpoczęcia Kursu grupowego ustalana jest podczas Naboru i ma ona charakter orientacyjny, gdyż może zostać zmieniona ze względu na zbyt małą liczbę uczestników zgłoszonych na dany kurs.
5. W przypadku kursu indywidualnego istnieje możliwość zmiany terminu i czasu trwania ustalonego wcześniej spotkania, pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie spotkanie będzie traktowane jako zrealizowane.
6. Jeśli zaistnieje nieprzewidziana sytuacja uniemożliwiająca Organizatorowi zrealizowanie ustalonego spotkania w ramach indywidualnego kursu online – Uczestnik będzie miał prawo do zrealizowania spotkania w innym terminie, lub innego, stosownego do sytuacji, sposobu rozwiązania sprawy.
§4. Płatności
1. Cena za Kurs ustalona jest w Zgłoszeniu. Ceny określone w Zgłoszeniu są cenami brutto. Cena Kursu nie zawiera kosztów oprogramowania, które jest przedmiotem kursu.
2. Płatność za Kurs może być wniesiona w całości lub też w ratach za określony w Zgłoszeniu pakiet spotkań na warunkach określonych w Zgłoszeniu.
3. Płatności można dokonywać przelewem bankowym na konto: mBank 86 1140 2004 0000 3302 4059 7856
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków – kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy Nabywcy.
§5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Nabywców i Uczestników jest Pawix Music.
2. Dane osobowe Nabywców i Uczestników zbierane są pośrednictwem poczty elektronicznej i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy.
§6. Postanowienia końcowe
1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.
3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi na podany adres elektroniczny przez Organizatora wiadomości e-mail dotyczących kursów online.